uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla

nool2  Vaata lähemalt...

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt

1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine
2. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
3. Eakate Avahoolduskeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
4. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
5.-6. Volituste andmine
7. Pärnu Rannastaadioni hinnakirja kehtestamine
8. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2011 korralduse nr 335 "Pärnu Linna Spordikooli spordihalli ruumide kasutusse andmise tasumäärad" muutmine
9. Pärnu Linnavalitsuse 26.01.2015 korralduse nr 47 "Pärnu Linna Spordikooli kergejõustikuhalli kasutusse andmise tasumäärad" muutmine
10. Pärnu Linnavalitsuse 14.09.2015 korralduse nr 446 "Metsa tn 19 asuva Pärnu Spordikooli spordikompleksi kasutamise tasumäärad" muutmine
11. Ettevõtlustoetuse eraldamine
12. Karjamaa tn 15 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadressi muutmine
15. Pärnu Linnavalitsuse 14.12.2015 korralduse nr 688 „Lina tänaval moodustatavatele katastriüksustelekoha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseksvajaliku maa määramine” muutmine
16. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks PK Arendus OÜ kasuks.
17. Vara omandamine
18. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist