uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord" muutmine
2. XII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni moodustamine
3. Sporditegevuse toetuse eraldamine
4. Riigihanke “Pärnu Rannastaadioni sise- ja välijõusaali seadmete ostmine koos paigaldamisega” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
5. Vara omandamine (Vanapargi 2) .
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine.
7. Nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnisasjale Kuninga tänav T2
8. Korralduse nr 88 Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus muutmine
9. Raha eraldamine reservfondist
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Kuninga tn 19
11. Ehitusloa väljastamine. Maagi tn 1 eramu püstitamine
12. Tikri tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Kanali tn 14d kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
14. Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Suur-Jõekalda tänav T1 katastriüksuse moodustamisel täppismõõdistusega maakatastris registreeritud andmete peale esitatud vaide lahendamine
17. Pärnu linna 2017. aasta eelarve II lugemine
18. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
19. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 38 "Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
20. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 37 "Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
21. Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine
22. Pärnu Linnavolikogu määrus "Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas"
23. Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
24. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
25. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - Tähe tn 10

Ülevaade istungist