uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Pärnu Linnavalitsuse 12.09.2011 määruse nr 11 "Pärnu linna hariduspreemiate määramise kord" muutmine
2. Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
3. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
4. Tervist edendava projekti "Sinu käed päästavad elu" toetamine
5.-8. Volituste andmine
9. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi asukoha kinnitamine ja ideekonkursi välja kuulutamine
10. Pärnu Linnavalitsuse 11. septembri 2006 korralduse nr 798 “Rüütli tn, Ringi tn ja Aia tn vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine
11. Sambla tn 46 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
12. Riigihanke korraldamine (Raja tn lasteaed)
13. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
14. Riigihanke korraldamine (sõidukid)
15. Raha eraldamine reservfondist

Ülevaade istungist