uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2016/2017 õppeaastaks
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Abipolitseinikele preemiate andmine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova Hariduskeskus)
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (SA Pärnumaa Turism)
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Oja 142)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
9. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2016/2017 väljakuulutamine
10. Konkursi “Pärnu linna restaureerimispreemia 2016” väljakuulutamine ja Pärnu linna restaureerimispreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
11. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Koha-aadressi muutmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu Linnavalitsuse 25.04.2016 korralduse nr 259 „Liblika tänaval moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine” muutmine
16. Aisa tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist