1. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Riigihanke “Pärnu haljasalade hooldus 01.05.2017 kuni 30.04.2022” pakkujate kvalifitseerimine, pakkuja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
4. Riigihanke “Pärnu Vanalinna Põhikooli köögiseadmete ja -sisustuse ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste tagasilükkamine
5. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögiseadmed)
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (MTÜ Pärnu Jahtklubi)
7. Pärnu Linnavalitsuse 22.10.2012 korralduse nr 458 muutmine
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
10. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Ülevaade istungist


1. Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkursi tulemuste heaks kiitmine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine Rannajalgpalli liit

Ülevaade istungist


1.-5. Volituste andmine
6. Raha eraldamine reservfondist
7. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Triple Invest kasuks
8. Võlanõuete sissenõudmisest loobumine
9. Riigihanke korraldamine (tänavakatete remont)
10. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Pärnu Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
11. Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine Rannajalgpalli liit
12. Ehitusloa väljastamine. Jüri tn 2 üksikelamu
13. Ehitusloa väljastamine. Hirve tn 11 abihoone
14. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Ranna pst 9
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pilli 5
16. Suur-Jõe tn 65 ja 65y kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
17. Koha-aadresside muutmine
18. Kuninga tn 24 hoone koha-aadressi määramine
19. Moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, pindala ja maakasutuse sihtotstarbe määramine
20. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 202 muutmine
21. Pärnu Linnavolikogu 21. mai 2009 määruse nr 16 „Kohanimede määramine“ muutmine

Ülevaade istungist


1. Tervist edendava projekti toetamine
2. Volituste andmine
3. Vara omandamine
4. Linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras.
5. Eluruumide üürile andmine
6. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
7. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli mööbel)
8. Tasuta parkimisloa andmine (PÜTK)
9. Tasuta parkimisloa andmine (Töötukassa)
10. Savi tn 23 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu Linnavalitsuse 24.10.2016 korralduse nr 590 muutmine
14. Rääma tn 64 ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
15. Peetri tn 2c ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ja arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta

Ülevaade istungist


1. Estonia Spa Hotels AS nõukogu liikme nimetamine
2. Pärnu Lasteküla hinnakirja muutmine
3. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide toetamine
4. Tegevustoetus /MTÜ Gratia Domini/
5. Ametist vabastamine
6. Tasuta parkimislubade andmine (linnavalitsus)
7. Vikerkaare 8 hoone kasutusotstarbe ja maa sihtotstarbe muutmine
8. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
9. Sambla tn 40 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine
10. Betooni tn 2 ja 4 ning Savi tn 14b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
11. Riia mnt 225 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Rääma tn 27 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamine"
14. Pärnu Linnavolikogu otsus "Loa andmine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise projektides osalemiseks"
15. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus"
16. Pärnu Linnavolikogu otsus "Pärnu Linnavolikogu 15.11.2001 otsuse nr 79 "Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse põhimääruse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine"

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist
2. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine (Vikerkaare 14)
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine
4.-5. Tamme tn 11a vaide lahendamine 
6. Aisa tn 30 hoonete koha-aadresside määramine
7. Riia mnt 25a hoonete koha-aadresside määramine
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
9. Tasuta parkimisloa andmine (Pärnu Toimetulekukool)
10. Tasuta parkimislubade andmine (Tööinspektsioon)
11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 otsuse nr 30 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
12. Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine
13. Aia tn 2 // Pargi tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 28.10.2013 määruse nr 9 “Sotsiaaltoetuste suuruste määramine” muutmine
2. Sihtasutuse Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogu liikme nimetamine
3. Eraharidusasutustele tegevustoetuse eraldamine
4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (Tallinna mnt 1)
5. Riigihanke „Elektrienergia ostmine” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
6. Riigihanke „Pärnu randade hooldus 01.04.2017 kuni 31.03.2021” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tasuta parkimislubade andmine
8. Ehitusloa väljastamine. Kastani põik 29 elamu püstitamine
9. Ehitusloa väljastamine. Kastani põik 16 elamu püstitamine
10. 1. Jõe tn 4 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Ehitusloa väljastamine Kase tn 13 vineeritehas


1. Toetuse eraldamine haridusprojektidele
2. Treenerite tasustamise toetuse arvestamise alused
3. Sporditegevuse toetamise pearaha arvestamise alused
4. Ehitusloa väljastamine Kase tn 13 vineeritehas
5. Kooli tn 59 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Savi tn 5 // 7 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
7. Volituste andmine kinnistusraamat EELNÕU
8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimuste muutmiseks

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Volituste andmine (M. Lank)
3. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine
4. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine
5. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele
6. Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kehtestamine
7. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja Pärnu linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
8. Riigihanke korraldamine (Vanalinna Põhikooli köögisisustus)
9. Tasuta parkimislubade andmine
10. Hirve tn 11 detailplaneeringu koostamise lõpetamine
11. Niidu tn 11a ajutise PVC laohoone kasutusloa väljastamine
12. Koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
13. Pärnu Linnavolikogu otsus "Eakate Avahoolduskeskuse ja Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse ümberkorraldamine"
14. Pärnu Linnavolikogu määrus - Restaureerimis- ja rekonstrueerimisteotuste ja -preemiate määramise kord
15. Lina tn 39 ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalvaldkonnas tegusevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse määramine
2. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 04.04.2016 korralduse nr 194 muutmine.
4. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1. Raha eraldamine reservfondist


1. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
2. Karusselli tn 2 // Supeluse tn 8 õigusvastaselt võõrandatud maa omandisse andmine ja kompenseerimine
3. Karusselli tn 2a maa ostueesõigusega erastamine
4. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korraldamine (Rüütli plats)
6. Riigihanke korraldamine (haljasalade hooldus)
7. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks

Ülevaade istungist


1. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
2. Volikiri M. Lank
3. Eluruumide üürile andmine
4. Kampaania "Värvid Linna!" tulemuste kinnitamine
5. Nelgi35_elamu_ehitusluba
6. V_Joe_12a_korterelamu_ehitusluba
7. Kana tn 2a; Osakasutusloa väljastamine ehitise osale
8. Riigihanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
10. Nõusoleku andmine kinnistu A. H. Tammsaare pst 30 reaalservituudiga koormamiseks.
11. Linnavara kasutusse andmine kirjalikul enampakkumisel (Tallinna mnt 1)
12. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel (Rüütli 28)
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras ja vara omandamine

Ülevaade istungist


1. Volituste andmine
2. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine
3. Raha eraldamine reservfondist
4. Riigihanke “Pärnu linna valgusfooride hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021” pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
5. Tasumäärad Pärnu munitsipaalkoolide ruumide kasutusse andmisel
6. Linnavara võõrandamine (Mohri Ait)
7. Tasuta parkimislubade andmine
8. Pärnu linna restaureerimispreemiate määramine
9. Ehitusloa väljastamine Esplanaadi tn 7b tantsukool
10. Ehitusloa väljastamine Terase 11 elamu püstitamine
11. Rääma tn 44 hoonete koha-aadresside määramine
12. Riigi omandisse jäetava maa sihtotstarbe määramine
13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


1. Pärnu Linnavalitsuse 18.05.2015 määruse nr 5 "Pärnu Linnavalitsuse ametnike ja töötajate koolituse kord" muutmine
2. XII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni moodustamine
3. Sporditegevuse toetuse eraldamine
4. Riigihanke “Pärnu Rannastaadioni sise- ja välijõusaali seadmete ostmine koos paigaldamisega” pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
5. Vara omandamine (Vanapargi 2) .
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine.
7. Nõusoleku andmine reaalservituudi seadmiseks kinnisasjale Kuninga tänav T2
8. Korralduse nr 88 Pärnu Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja kulude alaeelarvete kinnitamine ja eelarve täitmise korraldus muutmine
9. Raha eraldamine reservfondist
10. Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused Kuninga tn 19
11. Ehitusloa väljastamine. Maagi tn 1 eramu püstitamine
12. Tikri tn 1 detailplaneeringu koostamise algatamine
13. Kanali tn 14d kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
14. Niidu tn, Ehitajate tee ja Harutee metsa vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine
15. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Suur-Jõekalda tänav T1 katastriüksuse moodustamisel täppismõõdistusega maakatastris registreeritud andmete peale esitatud vaide lahendamine
17. Pärnu linna 2017. aasta eelarve II lugemine
18. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
19. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 38 "Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
20. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 37 "Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
21. Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026 kinnitamine
22. Pärnu Linnavolikogu määrus "Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas"
23. Vanapargi tn 2 ja 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
24. Kuninga tn 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
25. Maa munitsipaalomandisse taotlemine - Tähe tn 10

Ülevaade istungist


1. -2. Volituste andmine
3. Ehitusloa väljastamine, Kuu tn 6b eramu
4. Ehitusloa väljastamine. Kõrtsi tn 1 tootmishoone
5. Ehitusloa väljastamine. Rääma tn 15a korterelamu
6. Rohu tn, Pirni tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine
7. Eluruumide üürile andmine
8. Riigihanke korraldamine (elekter)
9. Riigihanke korraldamine (randade hooldus)
10. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
11. Linnavara võõrandamine (Raamatukogu nagid)
12. Raha eraldamine reservfondist
13. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 35 "Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
14. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 38 "Pärnu linna kultuuriasutuste töötajate palgajuhend" muutmine
15. Pärnu Linnavolikogu määrus "Pärnu Linnavolikogu 17.12.2015 määruse nr 37 "Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend" muutmine

Ülevaade istungist


1. Pärnu linna 2016. aasta kultuuri aastapreemiate määramine
2. Müügikoha hooajalise laienduse ja ajutise müügikoha paigaldamise korra muutmine
3. Kooli tn 20a kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
4. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
5. Tamme 11a elamu ja garaaži ehituslubade vaide tähtaja pikendamine
6. Eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumise korraldamine
7. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks

Ülevaade istungist


1. Riigihanke „Väikebusside ja mahtuniversaali rentimine“ pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 02.05.2016 korralduse nr 267“Tervist edendava projekti toetamine“ kehtetuks tunnistamine
3. Pärnu linnavalitsuse 19.09.2016 korralduse nr 511 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klasside avamine 2016/2017 õppeaastal“ muutmine
4. Lina tn 31 ja 31a kinnistute ning Savi tn T5 krundi detailplaneeringu kehtestamine
5. Koha-aadressi määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Rannastaadioni ruumid)
7. Üürilepingu erakorraline lõpetamine ja linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Akadeemia 1)
8. Üürilepingu erakorraline lõpetamine (Kohvik Kookon)
9. Nõusoleku andmine kinnisasjade Hommiku tänav 2a ja Ringi tänav T1 koormamiseks reaalservituudiga kinnisasja Aida tänav 10 kasuks.
10. Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS Pärnu Vesi kasuks.
11. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks AS TREFF Nord kasuks
12. Tasuta parkimisloa andmine

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Pärnu linna omandis olevate eluruumide muutmine tugiteenusega eluruumideks
3. Riiklike peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine
4. Pärnu Linnavalitsuse 05.10.2015 korralduse nr 491 "Pärnu linna kultuuri ekspertkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
5. Riigihanke korraldamine (Rüütli plats)
6. Pärnu LV 08.11.2010 korraldyuse nr 529 muutmine
7. Tasuta parkimislubade andmine/Pärnu Vesi
8. Ehitusloa väljastamine Kastani põik 14 üksikelamu püstitamiseks
9. Ehitamise alustamise lubamine. Pesa tn 2 varjualune
10. Kanepi, Lina, Lille ja Pirni tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Pärnu linna 2016. aasta teine lisaeelarve (II lugemine)
12. Pärnu linna 2017. aasta eelarve
13. Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 16 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine
14. Linnavara võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras

Ülevaade istungist


1. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
2. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhikooliklassides 2016/2017 õppeaastaks
3. Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Abipolitseinikele preemiate andmine
5. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (Pernova Hariduskeskus)
6. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras (SA Pärnumaa Turism)
7. Linnavara võõrandamine otsustuskorras (Oja 142)
8. Nõusoleku andmine tehnorajatise ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
9. Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2016/2017 väljakuulutamine
10. Konkursi “Pärnu linna restaureerimispreemia 2016” väljakuulutamine ja Pärnu linna restaureerimispreemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
11. Rohu tn 12 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Koha-aadressi muutmine
13. Hoonete koha-aadresside määramine
14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu Linnavalitsuse 25.04.2016 korralduse nr 259 „Liblika tänaval moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi, sihtotstarbe ja ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine” muutmine
16. Aisa tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Ülevaade istungist