Tööpakkumised

- Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil:
- personal[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Lisainfo telefonil 444 8228


Ametikoha põhieesmärgiks on järelevalve teostamine avaliku korra ja heakorra üle Pärnu linnas. Kohaliku omavalitsuse pädevusse antud väärteomenetluste läbiviimine, sealhulgas sellega seotud õigusaktide nõuete üle järelevalve teostamine, eelkõige Pärnu Linnavolikogu poolt vastuvõetud õigusaktide nõuete täitmise üle.

Nõudmised kandidaadile:
» kõrg- või eriharidus
» hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime
» hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
» hea arvutioskus
» B-kategooria juhiloa olemasolu

Kasuks tuleb:
» töökogemus avaliku sektori valdkonnas ja/või antud erialal

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 23. veebruaril 2018. Märgusõna „vanemmenetleja”. 


Ametikoha põhieesmärgiks arenguteenistuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt arenguteenistuse põhimäärusele ja Pärnu arengukavas seotud prioriteetidele

Nõudmised kandidaadile:
» kõrgharidus
» hea algatus-, vastutus- ja otsustusvõime
» teadmised turundus- ja arendustegevusest
» väga hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja planeerimisoskus
» loomingulisus, usaldusväärsus, kohusetunne ja täpsus

Kasuks tuleb:
» juhtimisalane töökogemus
» avaliku sektori toimimismehhanismide tundmine
» turunduskampaaniate läbiviimise kogemus
» ettevõtlusalaste arendusprojektide elluviimise kogemus
» projektitaotluste kirjutamise- ja juhtimise kogemus

Omalt poolt pakume
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 25. veebruaril 2018. Märgusõna “teenistuse juhataja”


Ametikoha põhieesmärgiks on organiseerida taristu- ja ehitusteenistusele eraldatud vahendite piires teenistuse valduses olevate varade efektiivne haldamine, korrashoid ja remonditööd. Korraldada vastavalt antud ülesandele Pärnu linna uusehituste projekteerimine ja ehitamine.

Nõudmised kandidaadile:
» tehniline kõrg- või eriharidus
» hea suhtlemisoskus, kohusetunne, pingetaluvus, analüüsi- ja otsustusvõime
» hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
» hea arvutioskus

Kasuks tuleb:
» töökogemus avaliku sektori valdkonnas
» vähemalt ühe võõrkeele oskus
» B-kat juhiloa olemasolu

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 26. veebruaril 2018. Märgusõna “ehituse peaspetsialist”.


Ametikoha põhiülesandeks on Pärnu linnavolikogu, osavallakogude ja osavallakeskuste õigusalase töö korraldamine ning juriidiline nõustamine.

Sobival kandidaadil on:
» õigusalane kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon)
» eelnev töökogemus õigusloome alal, soovitavalt avalikus teenistuses
» väga head teadmised avaliku sektori tegevust reguleerivatest õigusaktidest
» tugev algatus- ja analüüsivõime ning oskus ennast kehtestada
» otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus
» korrektsus dokumentide vormistamisel ja hea ajaplaneerimise võime
» väga hea suhtlemisoskus ja kirjalik eneseväljendusoskus

Kasuks tuleb:
» kohtus esinemise kogemus

Vaata lisaks: õigusnõuniku ametijuhend

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd Pärnu linnas
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 25. veebruaril 2018. Märgusõna ”õigusnõunik”


Ametniku peamisteks tööülesanneteks on psüühilise erivajadusega täisealiste isikute eestkoste seadmise ja eestkostja ülesannete täitmisega seotud toimingud, sh psüühiliste erivajadustega täisealiste isikute eestkoste-vajaduse hindamine, eestkostega seotud tsiviilasjades Pärnu linna esindamine kohtus, eestkostja kohustuste täitmine Pärnu linna eestkostel olevate piiratud teovõimega isikute suhtes.

Nõudmised kandidaadile:
» kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltööalane
» valdkonda reguleerivate seaduste tundmine ja nendega töötamise oskus
» väga hea suhtlemis- ja kirjalik eneseväljendusoskus, täpsus ja kohusetunne
» väga hea pingetaluvus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus
» hea arvutioskus

Kasuks tulevad:
» varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas ja/või avalikus teenistuses
» vene ja inglise keele oskus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 28. veebruaril 2018. Märgusõna „eestkostespetsialist”. 


Ametniku põhiülesandeks on Pärnu linna haljastusega seotud töö korraldamine - linna haljasalade, parkide, alleede, mänguväljakute ning muude haljastusobjektide hoolduse korraldamine ja tagamine, nendega seotud projektide koostamine ning heakorraalaste konkursside läbiviimine.

Nõudmised kandidaadile:
» erialane kõrgharidus
» varasem töökogemus aianduse, metsanduse või maastikuarhitektuuri valdkonnas
» väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, väljendus- ja esinemisoskus
» väga hea algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, iseseisvus ja kohusetunne
» hea arvutioskus
» B-kategooria juhiluba

Kasuks tulevad:
» varasem töökogemus või avalikus teenistuses
» võõrkeelteoskus
» projektide kirjutamise kogemus
» tarkvaraga MicroStation töötamise kogemus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 28. veebruaril 2018. Märgusõna „linnaaednik”. 


0,5 ametikohta

Saarevahi peamiseks ülesandeks on Manija saarel ja ümbritsevatel laidudel looduskaitseseaduse, muinsuskaitseseaduse, jäätmeseaduse ja teiste seaduste ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide täitmise tagamine ja nimetatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumisest teavitamine.

Nõudmised kandidaadile:
» vähemalt keskharidus
» hea algatus-, vastutus- ja otsustusvõime
» väga hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja planeerimisoskus
» usaldusväärsus, kohusetunne ja täpsus

Kasuks tuleb:
» Manija saare olude tundmine
» alaline elukoht saarel
» B-kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume
» huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust
»35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 1. märtsil 2018. Märgusõna “saarevaht”. 
Lisainfo telefonil 444 8160


Ametniku peamiseks tööülesandeks on Pärnu linnavalitsuse avalike teenuste, info- ja dokumendihalduse korraldamine ja arendamine ning teabekorralduse teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine.

Nõudmised kandidaadile
» kõrgharidus (soovitavalt haldusjuhtimisalane)
» varasem tulemuslik juhtimiskogemus avalikus sektoris
» väga hea analüüsivõime ning süsteemne mõtlemine
» teadmised kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtetest ja halduskorraldusest
» väga hea suhtlemis-ja enesekehtestamisoskus ja pingetaluvus
» varasem töökogemus dokumendihalduse valdkonnas
» väga hea arvutioskus

Omalt poolt pakume:
» erialaselt huvitavat ja vastutusrikast tööd
» eneseteostamise ja –täiendamise võimalust antud valdkonnas
» 35 kalendripäeva puhkust

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus palume saata hiljemalt 4. märtsil 2018. Märgusõna „teabekorraldus”.


Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Personali peaspetsialist
Tiia Aur
Suur-Sepa 16, kab 152
444 8228
tiia.aur[at]lv.parnu.ee