PAIKUSE VALLA VAPIMÄRK ON OMISTATUD

2017
VALLI ROOSMAA - seoses hästi funktsioneeriva ja läbipaistva raamatupidamise pikaajalise eeskujuliku korraldamise eest.
EVE PAAS - seoses pikaajalise järjepideva ja tulemusliku asjaajamise korraldamisega ja isikliku panuse eest valla elu edukal arendamisel.

2016
MAIT TALVOJA - Paikuse vallavolikogu pikaajalise tulemusliku juhtimise ja valla majanduse edenemisse antud tõhusa panuse eest.
TARMO SAARTS - Paikuse valla soojamajanduse jätkusuutlikkuse tagamisse ning tarbijaid ja keskkonda väärtustava ettevõtluskultuuri juurutamisesse antud erakordselt suure panuse eest.
MONIKA VAHER - Paikuse Huvikooli loomise ja järjepideva arendamise ning pikaajaliselt kunstihariduse andmise eest Paikusel.
MARIKA VALTER - Paikuse avatud noortekeskuse loomise, juhtimise ja arendamise ning kaasahaarava ja tulemusliku noorsootöö eest Paikuse vallas.

2014
TEET KURS - OÜ Paikre esimesele ja kauaaegsele juhile, kaasaegse, vallarahvale tööd andva jäätmekäitluskompleksi ülesehitamise eest.

2011
HELVE REISENBUK - pikaaegse panuse eest Paikuse valla humanitaarvaldkonna juhtimisel ja arendamisel.

2010
AARE KÜLAOTS - pikaaegse ja silmapaistva Paikuse Põhikooli juhtimise ning arendamise eest.
KAIE REIAL - pikaaegse ja silmapaistva Seljametsa Lasteaed-Algkooli juhtimise ning arendamise eest.

2008
ERIKA POPP - südamega tehtud pikaajalise töö eest sotsiaalhoolekande süsteemi arendamisel ning uute sotsiaalteenuste ellurakendamisel vallas.
ALLI VOHU - pikaajalise tänuväärse töö eest sotsiaalhoolekande valdkonnas ning olulise panuse eest sotsiaalhoolekande süsteemi väljakujundamisel vallas.

2007
ELMAR ORAV - aastatepikkuse märkimisväärse panuse eest valla eelarve kujundamisse ja valla arengu järjepidevuse tagamisse.
MAIU SAARE - MTÜ Paikuse Naisteühing Marta eestvedajana Seljametsa külas heakorratalgute ja avalike ürituste korraldamise eest.

2006
AIN JAKOBSON - kauaaegse sihikindla ja tulemusliku tegevuse ning äärmiselt põhjaliku, loodushoidliku ja inimsõbraliku suhtumise eest Paikuse valla elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisel ning Paikuse motosportlaste edukusse antud suure isikliku panuse eest.
LEMBIT ROOSIMÄE - pikaajalise ajaloo ja koduloo alaste teadmiselamuste jagamise eest Paikuse valla noortele, mahuka ja sisuka kodu-uurimusliku tegevuse ning mälumänguharrastuse populariseerimise eest.

2005
MARI PUKK - 25 Paikuse lasteaiale pühendatud aasta eest, sealhulgas lasteaia avamisele antud panuse ning lastele kodukoha väärtustamise õpetamise eest.

2004
MAIRE KRINAL - hindamatu entusiasmi ja tööpanuse eest laulukultuuri edendamisel ja koorimuusika eestvedamisel vallas ning Paikuse kooride suurepäraste esinemiste eest.
HELDOR KÄÄRATS - Paikuse valla ajaloo uurimisse ja avalikustamisse antud panuse eest.

2002 
LAINE JÄRVEMÄE - Paikuse valla ajaloo uurimisse ja uurimuste avaldamisse, muuseumi töö käivitamisse ning lastele koduloo õpetamisse antud panuse eest.
ANNE JÄRVSAAR - Paikuse valla elanikele arstiabi võimalikult kättesaadavaks, mugavaks ja meeldivaks tegemisel osutatud suure isikliku panuse eest.

2001
PIRKKO LAVILA - Paikuse ja tema sõprusvaldade vahelistele edukatele koostöö- ja sõprussuhetele kaasaaitamise, eestluse propageerimise ja Soomes Paikuse valla tutvustamise eest.
PENTTI ASTALA - valla arengule kaasa aitamise eest Paikuse ja tema sõprusvaldade vahelise sõpruse ja koostöö, eriti maa-ettevõtluse arendamise teel Paikuse talupidajatele Soomes põllumajandusalase koolituse ja praktika korraldamise kaudu.
TAISTO KAKKO - Paikuse valla koolide tutvustamise eest internetis ning Paikuse laste motiveerimise eest hariduses ja üldise arengus.
MAIE KALBUS - valla arengule ja heale mainele kaasaaitamise eest aastatepikkuse tulemusrikka rahvatantsujuhitöö ja paljudele valla kultuuritraditsioonidele aluse panemise kaudu.

2000.
AIVAR ILD - valla arengule kaasa aitamise eest maaelu arendamise, järjepidevuse kandmise ja tulemusliku töö kaudu põllumajanduses.
TOIVO NIKOPENSIUS - Paikuse valla tuntuse laiendamise ja hea maine tugevdamise eest traditsiooniliseks muutunud rahvusvahelise mootorrataste mitmepäevasõiduvõistluse "ENDURO – PAIKUSE …" korraldamise kaudu.

1999 
VAHUR REIMANN - valla spordielu pikaajalise ja tulemusliku korraldamise eest.

1998
ELVY ENNIS - Paikuse valla ajaloo jäädvustamise ning külaelu elavdamise eest.
KAIU KUSTASSON - Paikuse valla spordielu edendamise eest.
HELMUT SINISAAR - Paikuse aleviku väljaehitamise heakorrastamise ning valla spordielule aluse panemise eest.
LIILIA VARIK - Kauaaegse ja kohusetundliku töö eest Paikuse vallasekretärina.

1997
KUNO ERKMANN - teenete eest valla arengukava planeerimisel ja põhikooli hoone väljaehitamisel.
AIME KÄÄRATS - teenete eest aluse panemisel valla haridusele ja sotsiaalobjektide väljaehitamisel.
JÜRI MERITS - teenete eest Paikuse politseikooli rajamisel, laiendamisel ja igakülgse arendamisel.

1996 
MARIA HUNT
HARRI TIMBERG - Seljametsa kooli taas avamisel ja külaelu edendamisel osutatud teenete eest.

1995
HEIKI MÄGI
MYNÄMÄKI VALD
MIETOISTE VALD
TIIU LAASMEE
VELLO PALUOJA