Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


27.07.2017

el struktuuri ja investeerimisfondid horisontaalne
SA Innove rahuldas oma 20. juuli otsusega Pärnu linna taotluse projekti „Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine“ rahastamiseks ning projektile eraldatakse EL toetust 2 852 214,70 eurot. Projekti kogumaksumus on 3 385 725,05 eurot, Pärnu linna omafinantseering 533 510,35 eurot.

Pärnu linn alustas eelmisel aastal Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimistöödega. Juunis 2016 esitati SA-le Innove ettepanek meetme „Koolivõrgu korrastamine“ ja määruse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlik koolide kaasajastamine“ alusel projekti „Pärnu Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine“ lisamiseks põhikooli õppehoonete investeeringute kavasse. Taotlemise ja otsuseni jõudmise protsess on olnud pikk. Märtsikuus kinnitati Vabariigi Valitsuse korraldusega investeeringute kava, mille alusel sai esitada projektidele põhitaotlused. SA Innove rahuldas linna taotluse 20. juulil.

Vaatamata sellele, et eelmise aasta suvel ei olnud kindel, kas projektile on võimalik toetust saada, alustas Pärnu linn Vanalinna Põhikooli kooli- ja võimlahoone rekonstrueerimisega, kuna mõlemad väärikad muinsuskaitsealused hooned vajasid remonti. Koolivõrgu korrastamise meetme raames on võimalik toetust taotleda ühe põhikooli ühe hoone rekonstrueerimiseks. Seetõttu sai toetust taotleda ainult koolihoonele ning võimlahoone tööd rahastatakse linnaeelarvest täies ulatuses. Samuti tuleb linnaeelarvest täiendavalt tasuda osa kooli sisustuse maksumusest, kuna määruse tingimuste kohaselt sai projekti sisustuse abikõlblikuks osaks lugeda kuni 5% kogu projekti maksumusest. Kogu sisustus selle piirangu sisse ei mahtunud. Kahe hoone tööde kogumaksumus on 4,9 miljonit eurot, millest EL toetus on 2,9 miljonit eurot. Linnaeelarvest kaetakse 2 miljonit eurot.

Ehitusprojekti koostas Esplan OÜ, ehitustöid teeb AS YIT Ehitus, omaniku- ja muinsuskaitse järelevalvet teostab OÜ Ösel Consulting ja ehituse projektijuhtimist teostab OÜ P.P. Ehitusjärelevalve. Tööd on täies hoos ja kooliaasta alguseks saab Vanalinna Põhikooli õppetöö jätkuda värskelt remonditud koolis.


Lisainformatsioon:
Mirje Auksmann
arenguprojektide koordinaator
Pärnu Linnavalitsus
444 8357


 
pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.