04.10.2018


Pärnu linnavolikogu kinnitas linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023.

Arengukava on strateegiadokument. Keegi ei suuda elu 17 aastat ette näha, ent kokku on võimalik leppida arengusuunad ja strateegilised eesmärgid. Samamoodi talitavad ettevõtted sihte seades, samamoodi mõtlevad ja tegutsevad inimesed oma tulevikku planeerides.

Laienenud Pärnu linna eesmärgiks on arendada kiirelt ligipääsetavat ja kõrge elukvaliteediga elukeskkonda ning luua tingimused nutikate töökohtade tekkeks. See annab konkurentsieelise linnale, mis asub Riia ja Tallinna vahel.
Arengukava koostamisel osales üle saja oma valdkonna spetsialisti. Arengukava täiendamiseks või muutmiseks tehti 120 muudatus- või parandusettepanekut. Lõpuks otsustas volikogu kui rahvaesindus, millises sõnastuses ettepanekud arengukavasse jäid.

Kõige konkreetsemalt on erinevad tegevused kirjas investeeringute kavas. Sealt leiab näiteks uue silla, koolimajade ja lasteaedade uuendamise, osavaldade investeeringud ja palju muud.

Selleks, et eesmärke ellu viia, on koostatud linna tulude prognoos, kokku lepitud kulude ja investeeringute mahud ning linna laenustrateegia. Eelarvestrateegiaga hõlmatud viieaastasel perioodil prognoositakse põhitegevuse tulude kogumahuks üle 385 miljoni euro, millest pärast kulutuste tegemist jääb investeeringuteks ligi 36 miljonit eurot. Koos toetusvahenditega on aastatel 2019-2023 kavandatav investeeringute maht ligi 60 miljonit eurot.

Abilinnapea Meelis Kukk rõhutas investeerimisotsuste kvaliteedi tähtsustumist, arvestades 2021. aastal algaval Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil omafinantseeringu osatähtsuse mitmekordset tõusu.

Eelarvestrateegiaga tagatavad prioriteetsed suunad on elukeskkonna arendamine ja atraktiivsuse kasv, kogukonna sidususe suurendamine ning elanike heaolu tõus keskmisest kiirema majanduskasvu kaudu. „Tulude struktuuris kasvab üksikisiku tulumaksu osatähtsus 2023. aastaks ligi 60 protsendini kogutuludest. Iga ettevõtja on tähtis, iga elanik Pärnu linnas on oluline,“ sõnas Kukk. Konservatiivse fiskaalpoliitikaga hoitakse linna laenukoormus aastatel 2019-2023 keskmisena alla 40 protsendi taset.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee