Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


19.10.2016

Pärnu linna ja tänaseks 5 valla (Are, Audru, Paikuse, Sauga ja Tõstamaa) ühinemisel sünnib uus omavalitsus Pärnu ehk linn koos osavaldadega. Septembris toimunud avalikel aruteludel maapiirkondades oli kõige enim inimesi erutavaks teemaks just uue omavalitsuse nimeküsimus. Rahva emotsionaalseks sooviks maapiirkondades oli nimetada uus omavalitsus vallaks, mis siiski laiemat perspektiivi vaadates ei olnud kõigile osapooltele vastuvõetav. Seetõttu uurides seadusi ning konsulteerides juristidega jõudis juhtivkomisjon üksmeelselt arvamusele, et Pärnu linna kui omavalitsusüksust kutsutakse edaspidi Pärnu omavalitsuseks ja Pärnu linna kui asustusüksust käsitletakse vaid selles tähenduses. See loob võimaluse, et uus Pärnu omavalitsus koosneb Pärnu linnast ja osavaldadest.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 56 lg 1 ütleb, et - Osavald või linnaosa on valla või linna maa-alal ja koosseisus volikogu kinnitatud osavalla või linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla või linna ülesannete täitmisel. Võimalikuks saab see tänu sellele, et KOKSi vastav säte kasutab sõna "või", mis tähendab, et linn ja linnaosa ning vald ja osavald ei ole üheselt seotud.

Segadus mõistetega saab alguse põhiseadusest, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksused on linnad ja vallad. Haldusreformi seadus annab võimaluse valdade ja linna ühinemisel säilitada haldusüksuse liigina linn. Seega linn tähistab üheaegselt nii haldus- kui asutusüksust. Kuivõrd võivad tekkida hajaasustatud territooriumiga kohalikud omavalistused, mida kutsutakse linnaks, siis Pärnu juhtivkomisjoni arvates olekski osavalla võimaldamine lahendus sellise ebaloogilise olukorra ratsionaliseerimiseks ning tihe- ja hõreasutuse tunnetuslikuks eristamiseks asutusüksustest (nt külad) kõrgemal tasandil. Samuti võimaldab see säilitada ühinevate omavalitsuse nimed, mis on elanikele emotsionaalselt tähtis.

Osavallad moodustuvad olemasolevatest valdadest ja piirkondlike nõukogude asemel tegutsevad osavallakogud.

Nii võib öelda, et Pärnu on jällegi tegemas ajalugu, sest sarnast lahendust senini ühinejate seas kasutatud ei ole. Kuid mis veelgi olulisem on, et ka maapiirkonna elanikele on see vastuvõetavam lahendus.

Lisainfo:
Romek Kosenkranius
Pärnu linnapea
5322 9399
romek.kosenkranius[at]lv.parnu.ee

Siim Suursild
Audru vallavanem
501 3489
Siim.s[at]audru.ee

kysitlus kodukale

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.