Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


27.10.2016

Pärnu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna sademeveesüsteemide arendamise strateegia ning tegevuskava aastani 2026.

„Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026“ eesmärk on kavandada terviklik sademevee käitlus Pärnus, sh pakkuda välja sademevee käitlemise põhimõtted ja keskkonda sobivad lahendused, et minimeerida sademevee tekitatavaid kahjustusi.

Kõigil huvilistel on võimalus tutvuda dokumendiga ning saada ülevaade Pärnu linna sademeveesüsteemide hetkeolukorrast ning tulevikus rajatavatest või rekonstrueeritavatest trassidest ning kraavidest, mis sademevee äravoolu ja puhastamise seisukohast olulist rolli mängivad.

Antud dokumendist leiab lahendusi järgmiste teemade osas:
• üleujutuste ennetamine ja likvideerimine, üleujutustest tingitud negatiivsete mõjude minimeerimine
• liigniiskete alade kuivendamine, liigse kuivenduse vältimine
• kahjulike ainete minimeerimine sademevees, suublate, voolu- ja seisuveekogude seisundi säilitamine ja parendamine
• sademeveesüsteemide jätkusuutlikkuse tagamine (finantseerimine ja ökonoomsus)
• põhjavee loodusliku taseme säilitamine
• ehitus- ja arendustegevusest tingitud negatiivsete mõjude minimeerimine.

Kõige enam puudutab antud dokument Ülejõe, Rääma ja Raeküla linnaosa elanikke, kuna sademeveest tingitud probleemid on neis elamupiirkondades kõige suuremad. Ent kindlasti on arengukava oluline töödokument ka kinnisvaraarendajate, planeerijate ning planeeringute teostajate jaoks.

Avalikustamine toimub 28. oktoobrist kuni 18. novembrini 2016
Avalik arutelu toimub esmaspäeval, 21. novembril kell 17.00 (linnavalitsuses ruumis nr 346)

Avalikustamise ajal, kuni 18. novembrini, saab erangukava kohta esitada ettepanekuid.
Palume need saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
- Kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 87

Arengukavaga saab tutvuda ka linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute salis, ruumis nr 103


Lisainformatsioon:
Katrin Alliku
linnaarengu peaspetsialist
5304 1980
katrin.alliku[at]lv.parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 877 

01.10.2018
» Pärnu linnas: 40 772
» Audru osavallas 5 892 (sh Audru alevikus 1 465 ja Lavassare alevis 455)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3 054)
» Tõstamaa osavallas 1 258 (sh Tõstamaa alevikus 467)

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.