Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


Siauliai city COALeedu Vabariik
http://www.siauliai.lt/

Koostöö Pärnuga alates aastast 1967, sõprusleping alates 1992.


Leedu asub loodusgeograafilise Euroopa keskmes Läänemere kagurannal. Leedu on Balti riikidest lõunapoolseim. Šiauliai asub Leedu põhjaosas ja on suuruselt neljas linn, seda nii elanike arvu kui ka ulatuse poolest. Kaugus pealinnast Vilniusest on 214 km. Šauliai on pika ajalooga ning aegade jooksul palju kannatada saanud.

Tänaseks on Šiauliaist saanud üks oluline kommertskeskus. Linna asukoht on soodustanud linna kujunemist transpordikeskuseks. Maanteed nagu Via Hanseatica (Berlin - Kaliningrad - Saint Petersburg) ja ühendus Via Balticaga (Helsinki - Tallinn- Riga - Warsaw) mõjuvad igati soodsalt kaubatranspordile. Lisaks asuvad linnast 100-200 kilomeetri kaugusel ka olulised Läänemere sadamad.

Šiauliail on pikaajalised traditsioonid tööstusharudes nagu nahatöötlemine, mööbli, elektroonika ja ka majapidamistehnika tootmine, lisaks ka plastmassi ja metalli tööstus. Šiauliai pole pelgalt tööstuslinn. Linna võib pidada ka kultuuri ja teadusekeskuseks. Šiauliai Ülikool avati 1997. aastal, lisaks asub linnas ka Konservatoorium, kolm kolledžit ja Šiauliai Kutsehariduskeskus.

Lisaks ilusale linnale meelitab turiste Šiauliaisse linna lähistel asuv Ristide mägi, kuhu on riste toodud 1863. aastast, mil mälestati toonase venevastase ülestõusu ohvreid. Praeguseks ajaks on sinna riste kogunenud loendamatu hulk.

Kahe linna, Pärnu ja Šiauliai suhted said alguse juba 60-aastate lõpul. Aastaid on aktiivne koostöö toimunud kultuuri vallas. Mitmed kultuurikollektiivid on osalenud nii siinsetel festivalidel kui ka vastupidi. Lisaks on üheks koostöö heaks näiteks juba mitmeid aastaid korraldatud Šiauliai, Jelgava ja Pärnu kunstnike ühisnäitusi, mis sellel aastal leiab aset Pärnus. Igal sügisel tähistatakse Šiauliai Päevi, kuhu kutsutakse alati ka Pärnu esindajad.

Šiauliaiga ühendab meid kindlasti meie mitte just väga erinev lähiajalugu. Riikide omavahelisi suhteid on viimastel aastatel iseloomustanud sarnased prioriteedid ja püüdlused- ühinemine Euroopa Liiduga ja NATOga.

Teised Šiauliai sõpruslinnad:
Baranovichi, Valgevene
Czestichowa, Poola Vabariik
Etten-Leur, Madalmaade Kuningriik
Fredericia, Taani Kuningriik
Jelgava, Läti Vabariik
Kaliningrad, Vene Föderatsioon
Kristianstad, Roosti Kuningriik
Omaha, Ameerika Ühendriigid
Khmelnickij, Ukraina

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 649

01.01.2018 
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel:  51 655
31.10.2017 
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.