Montravius Adams Womens Jersey  Pärnu linn - Dokumendid, vormid

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna õigusaktid


Pärnu linn

Sotsiaalteenuste osutamise kord (UUS OV)
Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimakse toetamise kord
Pärnu linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 
Pärnu linna omandis olevate eluruumide üürileandmist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise kord 
Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suuruste määramine
Riigieelarvest määratud toetusest rahastatavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord (UUS OV)
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord (UUS OV)
Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Sünnitoetuse ja esimesse klassi õppima asumise toetuse maksmise tingimused ja kord (UUS OV)
Terviseprojektide toetamise kord
Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate kulude piirmäärad
Tugiisikuteenuse osutamise kord puuetega inimestele
Tunnustuse "Pärnu aasta terviseedendaja" määramise alused ja kord (UUS OV)

Audru osavald

Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Audru valla terviseprofiil
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel
Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord
Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord


Paikuse osavald
Annetuste arvelduskonto haldamise kord
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Tõstamaa osavald

Sotsiaaltoetuse määra kehtestamine
Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel  


Riiklikud

Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Perehüvitiste seadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalhoolekande seadus


Hayden Hurst Jersey