Sotsiaalhoolekande seadus
Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord (kehtib al 01.09.2017)
- Päevahoiuteenuse taotlus

Päevahoiuteenuse eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturul püsimiseks või ajutiseks puhkuseks. 

Päevahoiuteenust on õigus saada erivajadusega täisealisel isikul, kes elab koos pere ja/või lähedastega ning kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja raske või sügav vaimu- või liitpuue ning kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Pärnu linn.

Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

Teenus sisaldab:
- juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel ning vajalike hooldusprotseduuride teostamisel;
- abistamist söömisel;
- aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
- ohutuse ja järelevalve kindlustamist kliendile enesele ja teistele.

Tasu teenuse eest
- teenuse eest tasumisel rakendatakse kliendi omaosalust, mille määra kehtestab Pärnu linnavalitsus;
- teenuse hind ei sisalda toitlustamise ning individuaalsete hooldus- ja abivahendite maksumust;
- põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.

Teenuse taotlemine
- teenuse saamiseks esitab päevahoiuteenuse vajaja või tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotlusega koos esitab taotleja puude raskusastme otsuse, perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta 
- olemasolul kohtumääruse eestkostjaks määramise kohta ja kehtiva rehabilitatsiooniplaani

Teenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus tööpäeviti kuni 8 tundi päevas sotsiaalkeskuse ruumides (Riia mnt 70).

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse juhataja poole: 
Heli Kallasmaa
442 0432, 512 3701
juhataja[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalhoolekande seadus
Koduteenuse osutamise kord

Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

- Teenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatel täisealistel isikutel.
- Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha järgse valla- või linnavalitsusega.
- Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringselt järelevalvet ja hooldust.

Koduteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

Koduabiteenuse toimingud:
1) toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest ja apteegist;
2) abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine;
3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
4) invaabivahendite ja –toodete muretsemine;
5) pesupesemise teenuse korraldamine;
6) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
7) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
8) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
9) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
10) teenuse saaja toa ja köögi esmane koristamine kaks korda kuus;
11) prügi välja viimine;
12) voodipesu vahetamine.

Isikuhooldusteenuse toimingud: 
1) pesemine kodus või Metsa 10 saunas, abistamine riietumisel;
2) valmistoidu soojendamine ja toitmine;
3) hügieenitoimingud ja mähkmete vahetamine, potitooli tühjendamine ja pesemine.

Teenuse taotlemine
Taotluse võib esitada teenuse osutajale, Pärnu Sotsiaalkeskusele. Pöörduda võib ka Pärnu linnavalitsuse sotsaiaalosakonna sotsiaalkonsultandi, avahooldusspetsialisti või vanurite hoolekande peaspetsialisti poole. 

Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab sotsiaalkeskuse koduteenuse korraldaja:
Katrin Siim
442 5753
koduteenus[at]sotsiaal.ee

Sotsiaalhoolekande seadus (asendushooldusteenus § 455-4514 ; järelhooldusteenus § 4515-4517)
Asendus- ja järelhooldus (Sotsiaalministeerium)

Asendushooldusteenus

- Lastekaitseseadus 
Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele
- Hoolduspere PRIDE koolitus

» Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
» Asendushooldusteenust osutatakse hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. 
» Teenust osutatakse nii pikaajaliselt kui ka lühiajaliselt.

Lühiajaliselt, kuni 90 päeva või periooditi, osutatakse asendushooldusteenust lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust eestkostja nõusolekul 

Pikaajalise ööpäevaringse teenusena tagatakse lapsele asendushooldus kuni tema 18-aastaseks saamiseni. Pikaajalisele hooldusele saab võtta lapsi, kes:
-  ei saa koos oma vanematega elada vastava kohtumääruse alusel
-  vanemad on surnud
-  vanemad on teadmata kadunuks tunnistatud
-  vanemate teovõimet on piiratud
-  vanemad viibivad kinnipidamisasutuses.

» Asendushooldusteenuse abivajavale Pärnu linna lapsele korraldab linnavalitsuse lastekaitseteenistus.
» Hooldusperele maksab Pärnu linnavalitsus hoolduspere toetust.

Järelhooldusteenus
» Järelhooldusteenuse eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
» Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Pärnu linn tagab järelhooldusteenuse:
- asendushooldusteenuselt lahkunud ja edasiõppivatele isikutele kuni 25-aastaseks saamiseni

Pärnu linn võib tagada järelhooldusteenuse: 
-  asendushooldusteenuselt lahkunud ja mitteõppivale isikule kuni 21-aastaseks saamiseni
-  eestkostelt lahkunud edasiõppivatele isikutele kuni 25-aastaseks saamiseni

» Järelhooldusteenuse abivajavale Pärnu linna noorele korraldab linnavalitsuse sotsiaalosakond
» Teenusesaajale maksab Pärnu linnavalitsus järelhooldusteenusel viibiva isiku toetust

Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamise kord
- Tammiste Hooldekodu poolt osutatava ööpäevaringse hooldusteenuse ja lisateenuste maksumus
Ööpäevaringse hooldusteenuse taotlus

Ööpäevaringne hooldusteenus on mõeldud täisealistele isikutele, kes vajavad ööpäevaringselt kõrvalabi ja hooldust, mida kodustes tingimustes ei ole võimalik pakkuda ning kelle toimetulekut ei ole enam võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. Pärnu linnas pakub ööpäevaringset hooldusteenust Tammiste Hooldekodu.

Juhul kui Tammiste Hooldekodus ei ole vaba sobivat kohta, kuid isik vajab kiiret hooldekandeasutusse paigutamist, siis tuleb vaba koha leidmiseks pöörduda teiste hooldusteenust pakkuvate asutuste poole. Makseraskuste korral on võimalik taotleda hooldusteenuse kulude katmiseks hooldustoetust.

Tammiste Hooldekodu

Hooldekodu on Pärnu linna hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste piirkondade elanikele osutatakse teenuseid vaba ja sobiva koha olemasolul.

Hooldusteenuse (hooldekodukoha) taotlemine
Hooldekodusse soovijatel tuleb esitada taotlus Pärnu linnavalitsusele.

Taotlusele on vaja lisada koopiad järgmistest dokumentidest:
- taotleja isikuttõendav dokument
- olemasolul geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte
- olemasolul otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta
- olemasolul rehabilitatsiooniplaan
- väljavõte haigusloost vms

Kui taotlejal ei ole avalduse juurde esitada tervislikku seisundit kirjeldavat dokumenti, viiakse tema suhtes läbi hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine linnavalitsuse avahooldusspetsialisti poolt. Hoolduskoha eraldamise otsuse teeb hoolekandekomisjon. Hoolekandekomisjon käib koos üks  kord kuus. Sobiva hoolduskoha leidmine võtab aega mõned kuud. Eelisjärjekorras võimaldatakse teenus rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele.

Teenuse maksumus, omaosalus  ja lepingu sõlmimine
- ühekohalises toas 695 eurot kuus
- kahe- ja enamakohalistes tubades 615 eurot kuus

» Teenuse maksumusele lisanduvad isikupõhise arvestuse alusel kulud ravimitele ja hooldusvahenditele.
» Isiku omaosalus teenuse eest tasumisel on 85-100% igakuisest pensionist ja 100% sotsiaaltoetusest.
» Kuni 15% pensionist jääb teenuse saajale isiklikeks kulutusteks ning selle saab hooldekodus kätte sularahas. 
» Teenuse kuludest puuduolev osa kaetakse seadusjärgsete ülalpidamiskohustusega lähedaste (abikaasa, lapsed või täisealised lapselapsed) või hoolduskohustusega isikute poolt. Nende puudumisel kaetakse teenuse maksumusest puuduolev osa linnaeelarvest.
» Isik tasub teenuse eest täies ulatuses kui tema omandis on kinnis-või vallasvara, mis võimaldavad teenuse eest tasuda. 

Teenuse eest tasumine
Leping hooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse Tammiste Hooldekodus.

Pärast lepingu sõlmimist tuleb teenuse saajal sõlmida pangas püsimaksekorraldus omaosaluse laekumiseks hooldekodu arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE171010220059448014 (SEB)
viitenumber antakse pangas

Linnaeelarvelisele kohale asuvatel klientidel tuleb pangas sõlmida püsimaksekorraldus või esitada vastav taotlus pensioniametile, et isikule määratud pension ja sotsiaaltoetus laekuks igakuiselt linnavalitsuse arvele:
saaja: Pärnu Linnavalitsus
konto nr: EE771010220041192019 (SEB)
viitenumber antakse pangas


Transport
Hooldekodusse saabumiseks kasutada enda transporti. Kui transpordi kasutamise võimalus puudub, on võimalik tellida transporditeenust Tammiste hooldekodult. Teenuse tellimiseks võtta ühendust tel 4475 980, 4475 986.
Tammiste hooldekodu kliendile on transport linna piires tasuta. 

Vaata lisaks: Kuidas elanikuks saada?


Viipekeele tõlketeenuse osutamise kord


Viipekeele tõlketeenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb kuulmispuudega inimeste ja pimekurtide abistamises igapäevasel suhtlemisel. Teenuse eesmärgiks on võimaldada puudega inimesel osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu. Viipekeele tõlk tagab kliendile viipekeele tõlke isiklikus ja tööalases asjaajamises, arsti juures, töökoosolekutel, kursustel, seminaridel, ametiasutustes, teeninduses ja ülemaakondlikel üritustel.

Viipekeele tõlketeenust saavad rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad pimekurdid ja kuulmispuudega inimesed, kes vajavad suhtlemisel ja asjaajamisel viipekeele tõlki.

Teenuse taotlemine:
Teenuse saamiseks on vaja esitada vabas vormis taotlus (suuliselt või kirjalikult) Pärnumaa Kurtide Ühingule
Teenuse koordinaator võtab tellimusi vastu tööpäeviti 8.00-17.00 (tel 5340 4533). Erakorralise vajaduse ilmnemisel võib pöörduda ööpäevaringselt. Taotluse võib esitada ka linnavalitsuse puuetega inimeste hoolekande peaspetsialistile.

Teenust osutatakse E-P vastavalt tellija vajadusele.
Teenus on Pärnu linna kodanikele tasuta.


Tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele (kehtib kuni 01.04.2017)
Lastega peredele tugiisikuteenuse osutamise kord (kehtib alates 01.04.2017)
- Tugiisikuteenuse taotlus

Tugiisikuteenust saavad Pärnu linna registreeritud ja siin elavad lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime säilitamiseks, parandamiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks.

Teenuse saajateks võivad olla:
- lastega pered, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga
- lastega pered, kus vanematel puuduvad teadmised ja oskused lapse eest hoolitsemiseks ja lapse arengu toetamiseks

Teenuse taotlemine:
- teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Tugiisikuteenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus.

- Tugiisikuteenuse osutamise kord
- Tugiisikuteenuse taotlus .rtf ; .pdf

Tugiisiku teenus on avahoolduse üks osa, mis seisneb psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimeste abistamisel igapäevaeluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga. Teenuse eesmärgiks on puudega inimese ühiskonda integreerimine järgmiste tegevuste abil:
1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
3) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
4) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja meditsiiniteenistuses suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
5) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine.

Tugiisiku teenust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.
Teenust ei osutata tugevate alkoholiprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ja psüühilise haiguse ägedas staadiumis olevatele klientidele

Teenuse taotlemine:
Teenuse saamiseks peab tugiisiku vajaja, tema hooldaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja esitama taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. Taotlusele on vaja lisada puude määramise otsus, isiklik rehabilitatsiooniplaan ning eestkoste seadmise määrus.

Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Sotsiaalhoolekande seadus
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Isikliku abistaja teenuse taotlus 

Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab kõrvalabi.

- Isikliku abistaja teenust on õigus saada raske või sügava puudega täisealisel isikul, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.
- Teenuse saaja peab olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt isiklikku abistajat juhendama, välja õpetama ja andma tööjuhiseid. Teenuse saaja leiab omale ise teenust vahetult osutava isiku.
- Teenust ei osutata tugevate sõltuvusprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ega isikutele, kes viibivad ööpäevaringsel hooldusteenusel või kellele on määratud hooldaja.

Teenuse eest tasumine
- Teenuse eest tasumisel rakendatakse kliendi omaosalust, mille määra kehtestab Pärnu linnavalitsus alates 1. jaanuarist 2018..
- Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.

Teenuse taotlemine
- Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.
- Taotlusega koos esitab taotleja perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta.
- Teenuse saaja esitab omapoolse ettepaneku abistajaks sobiliku isiku kohta.

Teenust osutab ja korraldab Pärnu Sotsiaalkeskus

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse sotsiaalpedagoogi poole: 
Annely Ausma
5566 4039
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

- Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus + nõusolek hooldaja määramiseks 
- Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus 
- Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

Hoolduse seadmine
Hoolduse seab linnavalitsus täisealisele teovõimelisele isikule, kes vajab vaimse või kehalise puude tõttu abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel ning kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidamiskohustusega isikuid (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps). Erandkorras seatakse hooldus isikule, kellel on olemas ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nad ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

Hoolduse seadmise tingimused:
- hoolduse seadmist saab taotleda sügava või raske puudega isik, kes vajab kõrvalist abi, juhendamist või järelevalvet
- hooldust taotleva isiku rahvastikuregistrijärgseks ja ka tegelikuks elukohaks peab olema Pärnu linn
- hooldajaks taotletava isiku alaline elukoht peab olema Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses
- hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue
- hooldaja määratakse hooldust vajava isiku nõusolekul
- hooldust ei seata, kui isikule saab toimetulekuks abi osutada muude Pärnu Linnavalitsuse poolt pakutavate sotsiaalteenuste või -toetuste näol

Hooldaja määramine
Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist teeb hooldust taotlevale inimesele kodukülastuse, mille käigus viiakse läbi hindamisintervjuu ja täidetakse hooldusvajaduse hindamise akt. Hindamise akti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks. Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja sotsiaalosakonna otsusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest. Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

Hooldajatoetus
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on hooldaja või eeskostja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks täisealise puudega isiku hooldajale või eestkostjale.

Täisealise puudega isiku hooldaja toetust makstakse hooldajale, kes on määratud raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks või eestkostjale, kes on kohtumääruse alusel määratud 18-aastase või vanema piiratud teovõimega isiku eestkostjaks ning kes tagab kodustes tingimustes eestkostetava igapäevase isikuhoolduse.

Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.


Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Taotlused võib tuua ka linnavalitsuse avahooldusspetsialistidele:
Suur-Sepa 16, kab114
444 8127; 444 8128
sotsiaal[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtt: E, T, R 8.30-12.00, N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamise kord
- Tugiteenuse taotlus

Tugiteenuste eesmärgiks on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavate raske või sügava puudega laste ja nende perekonnaliikmete toimetuleku toetamine. 

Tugiteenused on:
1) lapsehoiuteenus
2) tugiisikuteenus
3) muud tugiteenused

Teenuse taotlemine
- teenust saab taotleda raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja
- taotlus tuleb esitada Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Taotlusele tuleb lisada:
1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
3) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
4) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul).

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Teenuseid osutavad Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus ja Pärnu Sotsiaalkeskus.Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Hrabrova
Suur-Sepa 16, kab 125
444 8129
viktooria.hrabrova[at]parnu.ee

Sotsiaaltransport

5880 0893 või 442 5769
transport@sotsiaal.ee
Tellimine: E-R 8.00-15.00
Teenust osutatakse: E-P 8.00-20.00
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee