Sotsiaalhoolekande seadus
- Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
Sotsiaalteenuste osutamise kord

- Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus + nõusolek hooldaja määramiseks 
Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale
- Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus 

Hoolduse seadmise tingimused:
» Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule, kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet.
» Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.
» Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamiskohustust.

» Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle alaline elukoht on Pärnu linnas või Pärnuga piirnevas kohalikus omavalitsusüksuses.
» Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

Hooldajaks määramiseks on vaja esitada linnavalitsusele taotlus, millele tuleb lisada:
1) sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta

Hooldajatoetus
» Täisealise puudega isiku hooldaja toetust makstakse linnavalitsuse poolt määratud hooldajale või kohtu poolt määratud eestkostjale hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks 
» Hooldaja saab hooldajatoetust esmakordselt taotleda koos hooldajaks määramise taotlusega, eestkostja esitab eraldi toetusetaotluse. Toetuse jätkuvaks maksmiseks tuleb esitada täiendav taotlus

Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:
1) raske puudega täisealise inimese hooldajale 50 eurot kuus
2) sügava puudega täisealise inimese hooldajale 75 eurot kuus.


Taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Iljin
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129
viktooria.iljin[at]parnu.ee

Sotsiaaltransport

5880 0893 või 442 5769
transport@sotsiaal.ee
Tellimine: E-R 8.00-15.00
Teenust osutatakse: E-P 8.00-20.00
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee