Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaaltoetuste kord
Sotsiaaltoetuste suurused
Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise kord
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus

Eluruumi kohandamise toetust makstakse vahendite olemasolul raske ja sügava puudega inimestele, et soodustada nende iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

Toetuse saamise tingimused:
- toetust makstakse juhul kui leibkonna sissetulek ühe pereliikme kohta on allpool linnavalitsuse kehtestatud piiri
- eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse, asub Pärnu linnas ning on rahvastikuregistris registreeritud taotleja elukohana 
- toetust on õigus saada ühe maksimaalmäära ulatuses üks kord kolme kalendriaasta jooksul
- toetuse määramisel arvestatakse kohanduse põhjendatust ja tehtud kulutuste vajalikkust taotleja erivajadust arvestades
- eluruumi kohandamise toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad eluruumi kohandamise eest tasuda

Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel. Vaata lisaks: Abivahendi vajajale

Toetuse taotlemine
Eluruumi kohandamise toetuse taotluse võib esitada sügava või raske puudega isik või tema eestkostja.

Taotlusele lisatavad dokumendid:
- sotsiaalkindlustusameti otsus taotleja puude raskusastme määramise kohta
- eluruumi omandiõigust või kasutusõigust tõendav dokument koos omaniku nõusolekuga plaanitavaks kohandamiseks
- ühiskasutuses eluruumi korral omanike nõusolek selle kohandamiseks
- eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse kohta (võimalusel)
- töö ja materjali hinnapakkumised (kohandamise maksumuse kalkulatsioon)
- eluasemekulusid tõendavad dokumendid
- pangakonto väljavõte
- isikut tõendava dokumendi koopia (olemasolul)

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Sotsiaalhoolekande seadus
- Vajaduspõhine peretoetus ja selle taotlemine (Sotsiaalministeerium) 
- Toetusetaotlus

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kus kasvab vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:
- perekonna keskmine kuine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
- perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus

- Avaldust toetuse saamiseks saab esitada kogu kuu jooksul (hiljemalt kuu viimasel tööpäeval).
- Otsus toetuse määramise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse taotluse ja sellega seotud alusdokumentide esitamist.
- Toetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.
- Rahuldatud taotluste alusel makstakse vajaduspõhist peretoetust 3 kuud, seejärel peab taotlust uuendama.

Toetuse taotlemine
Taotlejaks saab olla see perekonna liige, kellele makstakse perekonna liikmete hulka kuuluva lapse või laste eest lapsetoetust. Seega peab kohaliku omavalitsuse poole pöörduma see lapsevanem, kes on taotlenud ka lapsetoetust (olenemata sellest, kelle arvelduskontole lapsetoetus laekub).

Vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks esitada avaldus, milles märgitakse ära perekonnaliikmete nimed ja nende isikukoodid või sünniajad.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

- Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale .pdf ; .rtf

Puudega lapse hooldaja toetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav sotsiaaltoetus, mida makstakse, kui:
1) keskmise, raske või sügava 3-16aastase puudega lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu;
2) raske või sügava puudega 16-18aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.

Puudega lapse hooldaja toetust arvestatakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kuu 1. kuupäevast.

Toetuse suurused:
1) 3-16aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 75 eurot kuus;
2) 16-18aastase raske puudega lapse hooldamisel 60 eurot kuus;
3) 16-18aastase sügava puudega lapse hooldamisel 100 eurot kuus.

Toetust makstakse kuni:
1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
3) seatud tähtajalise eestkoste või perekonnas hooldamise teenuse lõppemiseni.

Toetust ei maksta:
1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustushüvitist;
2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
3) taotlejale, kelle lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Toetuse maksmine peatatakse:
1) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse;
2) lapse viibimisel üle ühe kuu ravi- või hooldusteenusel.
Puudega lapse hooldaja toetuse maksmist jätkatakse puudega lapse hooldaja taotluse alusel pärast peatamist tinginud asjaolude äralangemist kuni lõikes 3 nimetatud tähtaegadeni.

Toetuse maksmine lõpetatakse:
1) toetuse määramise aluste äralangemisel;
2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
3) puudega lapse hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

Toetuse saaja on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, teavitama linnavalitsuse sotsiaalosakonda asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
1) määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või toetuse suuruse muutumise;
2) toetuse saaja eest vastavalt sotsiaalmaksu seadusele sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse hooldaja sotsiaalosakonnale taotluse. Taotlusele lisada järgmised dokumendid:
1) taotleja ning puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
2) Sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
3) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
4) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu; abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui toetust taotleb võõrasvanem;
5) eestkostjaks määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui toetuse taotleja ei ole vanem ega võõrasvanem;
6) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanematest ei tööta;
7) omakäeline kinnitus lapse üksinda kasvatamise kohta, kui taotleja kasvatab puudega last üksinda.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Perekonnas hooldamise toetust makstakse hooldusvanemale perekonnas hooldamisel viibiva lapse ülalpidamiskulude (sh kommunaalmaksed, hooldatava ravikulud, ravimite hind, taskuraha, harrastus-, õppe või vaba aja veetmise kulud vm ettenägematud kulud) osaliseks kompenseerimiseks.

- Perekonnas hooldamise teenuse osutaja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik, kui hooldatava rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linn.
- Perekonnas hooldamise toetuse esmakordsel taotlemisel esitab perekonnas hooldaja pärast perekonnas hooldamise lepingu jõustumist linnavalitsusele taotluse.
- Perekonnas hooldamise lepingu pikendamisel uut taotlust esitada ei ole vaja.
- Perekonnas hooldamise eest makstava toetuse suurus on 30 eurot ühe perekonnas hooldamise teenusel viibiva lapse kohta kuus.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Vaata lisaks: Lapse hooldamine perekonnas

Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenud isikute toetust makstakse Pärnumaa Tšernobõli Ühendus "Gamma“ poolt esitatud kinnituse alusel neile Pärnu linna elanikele, kellel on katastroofi likvideerimisel osalemisest tingituna tekkinud tervisehäired, mis vajavad tavapärasest suuremaid kulutusi ravimitele või meditsiiniteenustele.

- Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenud isikute toetuse taotlemisel esitab Pärnumaa Tšernobõli Ühendus „Gamma“ linnavalitsusele vormikohase taotluse koos toetust vajavale isikule esitatud kuludokumentidega.
- Üldjuhul määratakse toetus Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenule üks kord aastas vastavalt esitatud taotlusele.
- Tšernobõli AEJ likvideerimisel osalenud isikutele makstava toetuse suurus määratakse tuginedes esitatud taotusele kuid mitte rohkem kui 320 eurot iga taotleja kohta aastas.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Juhtkoera ülalpidamise toetust makstakse nägemispuudega inimestele, kes kasutavad abivahendina pimeda juhtkoera tingimusel, et Pärnu Pimedate Ühing on esitanud sotsiaalosakonnale sellekohase kinnituse.

- Juhtkoera ülalpidamiseks makstava toetuse esmakordsel taotlemisel esitab juhtkoera abivahendina kasutav nägemispuudega isik linnavalitsusele taotluse.
- Üldjuhul määratakse toetus juhtkoera ülalpidamiseks kalendriaastaks.
- Toetust makstakse üks kord kuus hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.
- Juhtkoera ülalpidamiseks makstava toetuse suurus on 65 eurot isiku kohta ühes kuus.

Taotlust ei ole vaja igal aastal uuesti esitada juhul, kui esmakordsel taotlemisel esitatud andmed ei ole muutunud ja taotleja andmed on iga aasta alguses Pärnu Pimedate Ühingu poolt sotsiaalosakonnale esitatud kinnituskirjas.

Juhtkoera ülalpidamiseks makstavat toetust saanud isik on kohustatud teatama sotsiaalosakonnale toetuse saamise aluse äralangemisest või taotluses toodud andmete muutusest. 

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Vabadussõja veteranide leskede toetuse maksmise eesmärgiks on Vabadussõjas võidelnud veteranide leskede meelespidamine Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

- Toetust makstakse vastavalt Sotsiaalkindlustusameti andmetele neile Vabadussõja veteranide leskedele, kelle elukoht on Pärnu linn toetuse maksmise kuu 1. kuupäeva seisuga.
- Toetus Vabadussõja veteranide leskedele makstakse Eesti Vabariigi sünniaastapäevale eelneval päeval.
- Vabadussõja veteranide leskedele makstava ühekordse toetuse suurus on 50 eurot aastas.

Laste leinalaagris osalemise toetust makstakse 7-18 aastastele isikutele, kes on kaotanud taotlusele eelneva 1,5 aasta jooksul lähedase pereliikme ja kelle osalemine programmis on perekohtumise tulemusena hinnatud vajalikuks.

- Toetuse saamiseks esitab lähedase kaotanud 7-17-aastase alaealise lapse vanem, võõrasvanem, eestkostja või eestkostja ülesannete täitja linnavalitsusele taotluse.
- Üldjuhul määratakse toetus laste leinalaagris osalemiseks üks kord aastas.
- Laste leinalaagris osalemiseks makstava toetuse suurus on 260 eurot aastas.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

NB! Muudatused sünnitoetuse maksmisel alates 1. jaanuarist 2018

» 1. jaanuaril 2018 hakkas kehtima uus sünnitoetuse kord, mis reguleerib 2018. aastal ja hiljem sündivatele lastele toetuse maksmist ühinenud omavalitsuse territooriumil
» 2017. aastal ja varem sündinud lastele makstakse sünnitoetust enne ühinemist kehtestatud kordades sätestatud tingimustel. (nt Audru osavallas endise Audru valla sünnitoetuse maksmise korra järgi jne) 

Sünnitoetus 2018. aastal ja hiljem sündivatele Pärnu linna lastele
Sünnitoetuse maksmise kord 
- Sünnitoetuse taotlus (vajalik identifitseerimine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või pangalingi kaudu)

» Sünnitoetuse saamise õigus on lapsevanemal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui varem ei ole sama lapse kohta sünnitoetust makstud. 
» Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanemale (jt õigustatud isikutele), kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Pärnu linn (Pärnu linn kui omavalitsus
» Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil, välja arvatud juhul, kui toetust taotleb hoolduspere vanem.
» Sünnitoetuse suurus on 500 eurot lapse kohta 

» Toetus makstakse välja kolmes osas
» Toetuse esimese osa saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse.
» 2. ja 3. osa saamiseks täiendavat taotlust esitama ei pea.

» NB! Andmete muutumisel (nt pangakonto number vms), tuleb toetuse taotlejal teha ise parandused/muudatused samas infosüsteemis, kus toetusetaotlus on esitatud. 

1. osa, 300 eurot: 
- makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates; (NB! taotleja elukohaks rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn ka lapse sünni ja toetuse väljamaksmise ajal)
- esimene osa kantakse taotleja taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 

2. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga; (NB! taotleja elukohaks rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn ka lapse 1-aastaseks saamise ja toetuse väljamaksmise ajal)
- toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole lapse aastaseks saamisest 1 kuu jooksul 

3. osa, 100 eurot: 

- makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. (NB! taotleja elukohaks rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn ka lapse 2-aastaseks saamise ja toetuse väljamaksmise ajal)
- toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole lapse kahe-aastaseks saamisest 1 kuu jooksul.


Sünnitoetus 2017. aastal ja varem sündinud lastele
2017. aastal ja varem sündinud lastele makstakse sünnitoetust enne ühinemist kehtestatud kordades sätestatud tingimustel.
Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Paikuse valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Tõstamaa valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Pärnu linnas on lapse sünnitoetuse suurus 400 eurot. Toetus makstakse lapse sünni puhul lapse seaduslikule esindajale, sh perekonnas hooldajale, kolmes osas. Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

1 osa, 200 eurot:
- makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates
- sünnitoetuse esmakordsel taotlemisel esitab lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

2. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga
- toetuse teise osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole lapse aastaseks saamisest 1 kuu jooksul 

3. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse kahe aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.
- toetuse kolmanda osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole lapse kahe aastaseks saamisest 1 kuu jooksul


NB! Kuni 1aastastele väikestele pärnakatele kingitakse Pärnu linna vapiga lusikas.
Lusikas antakse üle pidulikul vastuvõtul. Vastuvõtule registreerimise saate märkida sünnitoetuse taotluses

Asenduskodu- või perekonnas hooldamise teenusel viibivatele isikutele makstava toetuse eesmärk on tunnustada asendushooldusel viibivate laste ja noorte pingutusi hariduse omandamisel ning toetada neid teenuselt iseseisvasse ellu astumisel.

Asenduskodu- või perekonnas hooldamise teenusel viibivate isikute toetust makstakse:
1) vanemliku hoolitsuseta alaealistele, kelle eestkostjaks on või kelle suhtes täidab eestkostja ülesandeid Pärnu linn
2) teenusel viibimise jooksul täisealiseks saanud ning kesk-, kutse- või kõrgharidust omandavale noorele

Toetust makstakse ühekordselt järgmiste oluliste elusündmuste puhul:
1) kooli lõpetamise puhul põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamisel
2) pärast teenuse lõppemist iseseisvasse ellu astumisel

Taotluse esitamine
- Alaealise koolilõpetaja eestkostja või eestkostja volitatud esindaja esitab taotluse 1 kuu jooksul pärast lapse kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.
- Täisealine koolilõpetaja esitab taotluse 1 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist. Taotlusele tuleb lisada lõputunnistuse koopia.
- Iseseisvasse ellu astumisel esitab isik või tema seaduslik esindaja taotluse, millele on lisatud teenuse lõppemist kinnitavad dokumendid.

Asenduskodu- ja perekonnas hooldamise teenusel viibivatele isikutele makstava toetuse suurus on:
1) põhikooli lõpetamise puhul 150 eurot
2) kutsekooli- ja gümnaasiumi lõpetamise puhul 250 eurot
3) kõrgkooli lõpetamise puhul 500 eurot
4) teenuselt lahkumisel iseseisvasse ellu astumise puhul 320 eurot

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

- Hooldustoetuse taotlus .rtf ; .pdf

Hooldustoetust makstakse ilma seadusjärgsete ülalpidajateta täisealistele isikutele hooldusteenuse eest tasumiseks, kelle hooldusteenuse vajadus on tõendatud vastavasisuliste dokumentidega. Erandjuhtudel võidakse hooldustoetust maksta, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse, töötuse või toimetulekuraskuste tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma või kui seadusjärgsetelt ülalpidajatelt on ülalpidamiskohustuse täitmist ebamõistlik nõuda.

Hooldustoetuse arvestamisel võetakse leibkonna sissetulekute arvutamisel arvesse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid. Hooldustoetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab tagada isiku ülalpidamise.

Hooldustoetuse suurus moodustab üldjuhul osa osutatava teenuse hinnast. Hooldustoetuse suuruseks on hooldusteenuse kohamaksumuse ja isiku poolt teenuse eest tasutava omaosaluse vahe. Isiku omaosaluse suurus on 85% tema pensionist.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsuse sotsiaalosakonna eakate hoolekandespetsialistile või puuetega inimeste hoolekande peaspetsialistile. Hooldustoetuse taotluse võib esitada taotleja või tema eestkostja või vajadusel sotsiaaltöötaja. 

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 


- Lisatoetuse taotlus

Lisatoetust makstakse vahendite olemasolu korral väikese sissetulekuga leibkondadele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Lisatoetus määratakse summas, mis tagab leibkonnale eluks vajalikud vahendid vastavalt riiklikule toimetulekupiirile leibkonnaliikmete arvust lähtuvalt. 

Lisatoetuse arvestamisel võetakse eluks hädavajalike kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) ) Eesti Haigekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmisega seotud kulutusi kuni 100 eurot kuus abivajaja kohta;
2) isikuttõendavate dokumentide vormistamisega seotud kulud;
3) tehniliste abivahendite või proteeside (va hambaproteesid) maksumus;
4) hooldusravi omaosaluse maksumus;
5) raviasutuse visiiditasu ja voodipäevatasu maksumus;
6) toimetulekuks vajalike teenuste (nt telefon, hapnikukontsentraatori ülalpidamine, transpordi tagamine jm) maksumus. Toimetulekuks vajaliku teenusena võetakse arvesse kulutusi telefoniteenusele kuni 13 eurot kuus leibkonna kohta;
7) laste huvitegevuse kulud üldhariduse omandamise ajal;
8) laste koolitarvete soetamine kuni 50 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul ja kooli poolt Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine;
9) laste kooli lõpetamisega seotud kulutused kuni 70 eurot ühe lõpetaja kohta;
10) lasteaia osalustasu maksumus;
11) laste suvelaagris osalemise maksumus kuni 100 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
12) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega (nt loodusõnnetus, tulekahju või muud varalist kahju põhjustanud õnnetus, leibkonna liikme või sugulase matuse korraldamine) seotud kulud. Leibkonna liikme või sugulase matuse korraldamisega seotud kulusid võetakse lisatoetusse arvestamisel arvesse kuni 350 euro ulatuses.

Laenusid, võlgnevusi, täitenõudeid, liisinguid, sõltlaste asendusraviga seotud kulusid ja tasulisi raviteenuseid ei arvestata lisatoetuste määramisel leibkonna väljaminekute hulka.

Hoolekandekomisjon võib otsustada erandina lisatoetuse maksmise:
1) isikule, kelle elukohana rahvastikuregistris ei ole registreeritud Pärnu linn, kuid kes abi vajamise ajal asub Pärnu linnas;
2) leibkondadele, kelle sissetulekud pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri, kuid toetus on hädavajalik leibkonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse süvenemist.

Õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaolude puhul on hoolekandekomisjonil õigus määrata lisatoetust ka leibkondadele, kelle sissetulekud pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
kab 204, 205 ja 206A/206B (II korrus)
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Lastekaitsespetsialistid

Lastekaitsespetsialist
Mirjam Lank
Suur-Sepa 16, kab 206A
444 8133, 533 65574
mirjam.lank[at]lv.parnu.ee