Riikliku matusetoetuse seadus
Sotsiaaltoetuste kord
- Sotsiaaltoetuste suurused
-
Riikliku matusetoetuse blanketid
- Lisatoetuse taotlus

Matuste korraldamiseks maksab riik matusetoetust ja Pärnu Linnavalitsus lisatoetust.

Riiklik matusetoetus
Toetust makstakse matuse korralduskulude (surnu transport, tuhastamine või matmine ning leinatalitus) katmiseks. Toetust on õigus saada matusekorraldajal, kelle perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetus. 

Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja Sotsiaalkindlustusametile avalduse, millele lisab:
1) isikut tõendava dokumendi;
2) Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi või isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit;
3) politseiasutuse või muu pädeva asutuse dokumendi, mis tõendab isiku surmast teadasaamise aega, kui matusekorraldaja saab matmata või tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast surmapäeva.

Sotsiaalkindlustusameti Pärnu klienditeenindus
Lai 14, 80010 Pärnu
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Pärnu linna lisatoetus matuse korraldamiseks
Pärnu linna eelarvest makstakse lisatoetusi (sh. matusetoetust) leibkondadele, kellel pärast normpinna eluaseme kulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist kätte jääv summa ei ületa toimetulekupiiri.

Toetuse taotlemiseks peab abivajaja pöörduma elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaaltöötaja poole ning võtma kaasa:
- isikut tõendava dokumendi
- surmatunnistuse
- leibkonna sissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (sh matusekulusid tõendavad dokumendid).