Ühiskonna tervis ja elukvaliteet on prioriteetne valdkond, millele tuleb tähelepanu osutada pikaajaliselt, seejuures teades, et tervist mõjutavad faktorid asuvad väljaspool tervishoiusüsteemi. Terviseedendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamisele ja tervist toetava elukeskkonna sihipärasele arendamisele suunatud protsess.

Rahvastiku tervisemõjuriteks on: 
- 60% keskkond sh füüsiline, sotsiaalne, majanduslik
- 25% tervisekäitumine
- 10% meditsiiniabi
- 5% pärilikkus

Terviseedenduse peamised prioriteedid:
- elanikkonna osalemise aktiviseerimine tervise üritustel 
- isiklike oskuste arendamine
- võimaluste loomine tervislike valikute tegemiseks.

Terviseedenduse olulised tegevusvaldkonnad:
- kehaline aktiivsus ja tervislik eluviis
- toitumine 
- suitsetamine, narkomaania ja alkoholism
- HIV 
- tuberkuloos

Linn toetab kohalikke terviseprojekte
Olulist rolli elanikkonna tervise arendamisel omab kohalik omavalitsus. Pärnu linn on seni kaasanud tervise edenduse töösse mitmeid elanike ühendusi, klubisid, seltse ja teisi erinevaid sihtrühmi mittetulundussektorist. Aga mida rohkem on kaasatud elanikkonda, seda enam muutuvad tervislikud eluviisid ühiskonnas enesest mõistetavaks elunormiks. Pikenevad tervena ja aktiivselt elatud eluaastad. 

Pärnu linnavalitsus toetab linna eelarvest erinevatele sihtgruppidele suunatud tervistedendavaid tegevusi projektipõhiselt. Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada tervishoiutöötajad ja eraõiguslikud juriidilised isikud. Üheks toetuse andmise eesmärgiks on läbi haigusi ennetavate ja tervistedendavate projektide kujundada elanikes tervist väärtustavat eluhoiakut ja teadlikku terviskäitumist. Projektid peaksid järgima tervise edenduse prioriteete ja olulisi tegevusvaldkondi ning haarama võimalikult laiemat elanikkonda. Loe lähemalt: Toetus tervistedendavatele ja uimastiennetusalastele projektidele.

Tervis on olulisim individuaalne ja rahvuslik ressurss ning iga inimese põhiõiguste hulka kuulub eelduste tagamine võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks. Tervis on igapäevase elu loomulik eeltingimus ja majanduslik ressurss, mida on võimalik sihi- ja kavakindlalt arendada. Igal Eestimaa inimesel peab olema võimalus elada tervisttoetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, mis on nii terve isiksuse kujunemise kui ka ühiskonna eduka sotsiaalse ja majandusliku arengu eeltingimuseks.

Eesti elanikkonna tervisenäitajad on murettekitavad. Eestis meeste eeldatav eluiga on keskmiselt kuni 12 aastat lühem kui meestel Euroopa Liidu liikmesriikides enne viimast laienemist. Viimasel aastakümnel on ilmnenud järjest suurenevad erinevused tervisenäitajates erinevate sotsiaalsete rühmade vahel. Jälgides keskmist eeldatavat eluiga, ilmnevad üha süvenevad lõhed nii erineva haridustaseme, sissetuleku, elukoha kui ka rahvusrühmade lõikes. Taolisi suuri erinevusi ei leia üheski teises Euroopa Liidu riigis.

Rahvastiku tervisepoliitika - INVESTEERING TERVISESSE
Seletav sõnastik tervisepoliitika dokumendi juurde