Sotsiaaltoetused, soodustused

- Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale .pdf ; .rtf

Puudega lapse hooldaja toetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav sotsiaaltoetus, mida makstakse, kui:
1) keskmise, raske või sügava 3-16aastase puudega lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu;
2) raske või sügava puudega 16-18aastase lapse hooldaja ei saa töötada puudega lapse igapäevase hooldamise tõttu.

Puudega lapse hooldaja toetust arvestatakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kuu 1. kuupäevast.

Toetuse suurused:
1) 3-16aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 75 eurot kuus;
2) 16-18aastase raske puudega lapse hooldamisel 60 eurot kuus;
3) 16-18aastase sügava puudega lapse hooldamisel 100 eurot kuus.

Toetust makstakse kuni:
1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
3) seatud tähtajalise eestkoste või perekonnas hooldamise teenuse lõppemiseni.

Toetust ei maksta:
1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustushüvitist;
2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
3) taotlejale, kelle lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Toetuse maksmine peatatakse:
1) lapse õppima asumisel õpilaskoduga õppeasutusse;
2) lapse viibimisel üle ühe kuu ravi- või hooldusteenusel.
Puudega lapse hooldaja toetuse maksmist jätkatakse puudega lapse hooldaja taotluse alusel pärast peatamist tinginud asjaolude äralangemist kuni lõikes 3 nimetatud tähtaegadeni.

Toetuse maksmine lõpetatakse:
1) toetuse määramise aluste äralangemisel;
2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
3) puudega lapse hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil.

Toetuse saaja on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, teavitama linnavalitsuse sotsiaalosakonda asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
1) määratud toetuse maksmise peatamise, lõpetamise või toetuse suuruse muutumise;
2) toetuse saaja eest vastavalt sotsiaalmaksu seadusele sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

Toetuse taotlemine
Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse hooldaja sotsiaalosakonnale taotluse. Taotlusele lisada järgmised dokumendid:
1) taotleja ning puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
2) Sotsiaalkindlustusameti otsus lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
3) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
4) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu; abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui toetust taotleb võõrasvanem;
5) eestkostjaks määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui toetuse taotleja ei ole vanem ega võõrasvanem;
6) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanematest ei tööta;
7) omakäeline kinnitus lapse üksinda kasvatamise kohta, kui taotleja kasvatab puudega last üksinda.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused