15.06.2017

Pärnu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikustamisele „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ parandatud ja täiendatud versiooni.

Linna arengukavas kirjas olevad arengueesmärgid ei ole muutunud, ent tegevuskavasse planeeriti eesmärke toetavaid uusi tegevusi. Näiteks: ligipääsetavuse parendamine Pärnu rannaalale, Tammsaare kooli renoveerimine, Pärnu lennujaama tegevustoetus jpm.

Lisaks on täpsustatud arengukavas varasemalt kirjas olevaid tegevusi, nende maksumust, täitmise aega ning finantseerimisallikaid. Kuna eesseisvatel aastatel kaastakse linna arendamiseks jätkuvalt Euroopa Liidu toetusi, vaadati väga tähelepanelikult üle projektide kaasrahastamise osa. Käesoleva arengukava tegevuskava hinnanguline maksumus aastatel 2018-2021 kokku on ligi 46 miljonit eurot, millest linnaeelarvest on kavandatud rahastada tegevusi ligi 28 miljoni euro ja lisaallikatest ligi 18 miljoni euro ulatuses. Põhitegevusvaldkondade alusel on kavandatud investeeringutest ressursimahukaimad tegevused seotud hariduse ning elukeskkonnaga.

Arengukava avalikustamine toimub 26. juunist kuni 14. augustini 2017
Pärnu linna veebilehel ning Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis, ruumis nr 103.

Täiendusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 14. augusti kella 17.00-ni
Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee. Peale eraisikute ootame ettepanekuid kindlasti kõigilt organisatsioonidelt, kes tegutsevad Pärnu linna elanike heaolu ning linna arenemise huvides.

Avalikustamine lõpeb arengukava avaliku aruteluga 16. augustil kell 16.00
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3). Arutelu käigus on samuti kõigil soovijatel võimalik teha kavasse täiendusettepanekuid. Arengukava muudatused kinnitatakse septembri volikogus.

Soovime, et Euroopa Liidu kaasrahastuse taotlemiseks oleks linna arengukava näol tugi ka teile. 

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
arenguteenistuse juhataja
Pärnu Linnavalitsus
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee