avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale


Turismiinfo

Pärnu linna kaart


Ühistransport ja parkimiskorraldusLinnavara müügikuulutused


Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn
          takso Prindi!
Taksode tellimine Pärnus 
 
 
 
443 0600;  
1700 
 
443 1111; 
515 0190; 
1300 
443 9222;  
553 9222; 
1222 
5749 5749;  
1918 
 
12255 
 
 
1200 
 
 
444 0046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Taksovedu


 

Taksovedu reguleerivad:

* Ühistranspordiseadus

* Autoveoseadus (§ 22 lõige 1 Autoveo õigust tõendavate dokumentide kontrollimiseks esitamise kohustus)

* Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine

* Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded

* Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded


Taksoveo õigust tõendavad dokumendid

1) taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.

2) sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.

3) teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol.

 

Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris

 

Taksoveoluba ja sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

 

NB! Taksovedu või muu tasulise sõitjateveo teenuse osutamine sõidukiga, millel on vähemalt üks taksotunnus, on ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud.

 

Kui ühissõidukijuht ja vedaja on eri isikud, on ühissõidukijuht kohustatud esitama töölepingu või muu lepingu, mille alusel ühissõidukijuht vedaja juures töötab, või tööandja kinnitatud väljavõtte sellest. Töölepingu või muu lepingu väljavõttele märgitakse tööandja ja töötaja nimi, lepingu sõlmimise kuupäev ning lepingu kehtimise aeg.

 

Teenindajakaart peab olema sõiduki armatuurlaual sõitjale nähtavale kohal.

 

Taksoveoloa, sõidukikaartide ja teenindajakaardi avaldusi ja dokumente saab esitada Pärnu Linnavalitsusele:

Suur-Sepa 16, tuba 228.

T 13.00-17.00, N 9.00-12.00

Küsimuste ja probleemide korral saab informatsiooni teedespetsialistilt telefonil 444 8314

 

* Taksoveoloa avaldus

* Takso sõidukikaardi avaldus

* Takso teenindajakaardi avaldus

 

Takso sõidukikaardi taotleja esitab järgmised dokumendid:

1) takso sõidukikaardi avaldus;

2) taksoveoluba;

3) sõiduki registreerimistunnistus;

4) sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;

5) taksomeetri kohandamistunnistus.

 

Teenindajakaardi taotleja esitab järgmised dokumendid:

1) taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress;

2) juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse;

3) autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse läbimist tõendav tunnistus;

4) isikuttõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto. Fotot ei pea esitama kui juhiloa saamiseks on kasutatud ARKis fotoboksi.

Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba.

Kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates võib taksoveol sõidukijuhina töötada ka isik, kellele ei ole antud teenindajakaarti (Ühistranspordiseadus § 96 lõige 7).

 

* Riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest on 64 €

* Riigilõiv takso sõidukikaarti väljastamise eest on 20 €

* Riigilõiv Teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest on 38 €

* Riigilõivuseadus

 

Riigilõiv tuleb tasuda Pärnu LV arveldusarvele nr EE821010220041186012 (SEB pangas). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi.

 

Taksona kasutatav sõiduk peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse.

* Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded (vt Grupp 11)

 


Kultuurikalender
Tähtsündmused 2016

Majandusosakond
Suur-Sepa 16,
80098 Pärnu
Tel: 444 8300
Faks: 444 8301


Üldkontaktid
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus, anna teada
Esita teabenõue

Infotelefon 15505
Teenistujale

PostkastVärvid linna

Grillfest 2016
Üles  
 Lehekülg loodud:   18.02.2010
 Viimati uuendatud:  19.05.2016
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: