avaleht kontakt infopäring sisukord
otsing: linnakodanikule külalisele ettevõtjale


Turismiinfo

Pärnu linna kaart


Ühistransport ja parkimiskorraldusLinnavara müügikuulutused


Tervislik linn PärnuUnicef

Laste- ja noortesõbralik linn
          Prindi!

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

 

Pärnu

19. veebruar 2004 nr 7

 

Pärnu linnas vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamise kord

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ??? 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades sotsiaalhoolekande seaduse ??? 9 lõiget 1.

 

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

??? 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev kord reguleerib vältimatu sotsiaalabi teenuse osutamist inimestele, kes on jäänud piisavate elatusvahenditeta ning vajavad toitu või riietust.

 

 

2. peatükk

TEENUSE KIRJELDUS

??? 2. Teenuse saajad

(1) Vältimatu sotsiaalabi teenust saavad inimesed, kes on piisavate elatusvahenditeta ja asuvad abi vajamise ajal Pärnu linna halduspiirkonnas.

(2) Teenust osutatakse inimestele seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 

??? 3. Teenuse osutaja

(1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) avaliku konkursi, mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse korraldamise leping.

(2) Teenuse osutajale esitatavad nõuded teenuse osutamise ja hinna osas määratakse kindlaks konkursitingimustes.

 

??? 4. Teenuse kirjeldus

(1) Vältimatu abi teenuseks on toiduabi või riideabi kättesaadavaks tegemine abivajajale, kes on teenuse osutaja poole suunatud linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) sotsiaaltöötaja poolt.

(2) Riideabiks on terved, puhtad ja abivajaja kehamõõtmetega sobivad riided (sh ülerõivad, ja pesu) ja jalatsid.

(3) Toiduabiks on toidupakk, milles sisalduv toit peab olema tarbitav ilma täiendava töötluseta, täisväärtuslik ja piisav üheks söögikorraks.

 

??? 5. Teenuse osutamine

(1) Teenuse saamiseks pöördub teenuse soovija sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialisti (edaspidi peaspetsialist) poole või oma elukohajärgse hoolekandekontori sotsiaalkonsultandi poole.

(2) Sotsiaalosakonna peaspetsialist või sotsiaalkonsultant selgitab, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, siis edastatakse teenuse osutajale taotlus teenuse osutamiseks.

 

??? 6. Teenuse hind

(1) Teenuse osutamise kulud selguvad avaliku konkursi tulemusel.

(2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

(3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt avaliku konkursi alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja mahus.

 

 

3. peatükk

LÕPPSÄTTED

??? 7. Jõustumine

Määrus jõustub 01. märtsil 2004.

 

 

 

Margus Tammekivi

Volikogu esimees

 


Kultuurikalender
Tähtsündmused 2016


LV Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
tel. 444 8120
faks 444 8201


Üldkontaktid
Volikogu liikmed
Linnavalitsuse liikmed
Teenistujad
Kultuuriasutused
Koolid
Lasteaiad
Hoolekandeasutused
Tervishoiuasutused

Suhtlus
Esita küsimus, anna teada
Esita teabenõue

Infotelefon 15505
Teenistujale

PostkastVärvid linna

Grillfest 2016
Üles  
 Lehekülg loodud:   14.07.2004
 Viimati uuendatud:  19.05.2016
Linnavalitsuse webmaster 
  [ Linna tutvustus ]  [ Omavalitsus ]  [ Dokumendiregister ]  [ Õigusaktid ]  [ Teenused ]  [ Areng ja planeerimine ]  [ Haridus ]  [ Keskkond ]  [ Kultuur ja sport ]  [ Sotsiaalhoolekanne ]  [ Teed ja transport ]  [ Tervishoid ]  [ Turism ]  [ Ettevõtlus ]  [ Pildigalerii ]  [ Kontaktandmed ]  [ Tähtsad numbrid ] 
   © 2010 Pärnu Linnavalitsus    Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU    üldinfo: 444 8200    infotelefon: 15505    faks: 444 8201    e-post: